บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
โทร 088-824-1433
  • th

ยา และสมุนไพร


ยา และสมุนไพร

เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารหรือสารเคมี หรือพืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ โดยสมุนไพรจะมีสารหรือสารเคมีที่เจือจางกว่าน้อยกว่ายาแผนปัจจุบัน
หรืออาจไม่มีเลยก็ได้ อีกทั้งสมุนไพรจะยังมิได้ปรุงหรือแปรสภาพตัววัตถุดิบแต่อาจดัดแปลงรูปลักษณะของสมุนไพร เช่น หั่นหรือบด เป็นต้น