บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
โทร 088-824-1433
 • th

บริการด้านที่ปรึกษา


บริการด้านที่ปรึกษา


เนื่องจากตลาดธุรกิจอาหารเสริมเป็นตลาดที่มีการเติบโตรวดเร็วและมีการแข่งขันที่รุนแรง ผู้ประกอบการรายใหม่และผู้สนใจเข้ามาลงทุนค้าขายเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ยังมีงบประมาณและบุคลากรที่จำกัด การลงทุนโดยการทดลองแบบลองผิดลองถูกก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อต้นทุนและ
งบประมาณที่อาจสูญเสียไปโดยไม่ได้ผลลัพธ์ตามต้องการ อีกทั้งผลกระทบในระยะยาวซึ่งอาจลดความน่าเชื่อถือต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์
หรือแบรนด์กับผู้บริโภค บริษัท ไลฟ์ พลัส ฟาร์มาซูติคอล จำกัด จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้บริการด้านที่ปรึกษาควบคู่ไปกับบริการด้านการผลิต
และการออกแบบ เพื่อร่วมวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของลูกค้าให้ไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม ตรงตามความต้องการของตลาด ได้ผลลัพธ์
ที่ตอบโจทย์และมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนโดยขอบเขตการบริการด้านที่ปรึกษาของเรามีดังนี้ 

 • การพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ 
   
 • แนะนำวัตถุดิบหรือสารสกัดที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับสูตรผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอาหารเสริม วิตามิน ยาและสมุนไพร ครีม และเครื่องสำอาง ตามที่ลูกค้าต้องการ
 • วิจัยและพัฒนาสูตรที่ต่อยอดจากผลิตภัณฑ์เดิม เช่น การเพิ่มประสิทธิภาพ ผสมผสานคุณค่าและประโยชน์ การแต่งกลิ่น สี หรือรสชาติที่เหมาะสมกับ
  ผลิตภัณฑ์เป็นการเพิ่มมูลค่าและสร้างความแปลกใหม่แก่ผลิตภัณฑ์ 
   
 • การตลาดและการสร้างแบรนด์ 
   
 • การวางแผนการตลาด การศึกษาและวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน การจัดวางกลยุทธ์ จนถึงการจัดทำแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเหมาะสมกับงบประมาณของลูกค้า
 • การศึกษาช่องทางการจัดจำหน่าย รูปแบบการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ประเภทเครื่องมือส่งเสริมการขายกำหนดแนวทางและภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม
 • กับกลยุทธ์และเป้าหมายทางการตลาดที่ตั้งไว้ รวมถึงการปรับปรุงภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นและสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคมากขึ้น